top of page

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

Center of Suvarnabhumi Studies Rangsit University

  • Facebook

CSB Booklet จุลสารฉบับที่ 1 

E-Book คลิก

CSB Booklet จุลสารฉบับที่ 2 

E-Book คลิก

5-1%20RSU_logo_3D_ET_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Screen Shot 2564-05-05 at 13.03.08.png
จุลสาร ฉบับ 2_ตย.ปก.jpg

CSB Talks ครั้งที่ 6

สุนทรีย์ ในดีเอ็นเอ ไทกะได

CSB Talks ครั้งที่ 4

CSB Talks ครั้งที่ 5

152509298_423451272089230_97121296513041
Screen Shot 2565-07-20 at 13.09.40.png
Gradient

รายการ สุวรรณภูมิ HUB  "สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร"

พบกับการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พร้อมด้วยวิทยากรมากฝีมืออีกมากมาย

กับ รายการเสวนาวิชาการครั้งที่ 1

“สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร”

ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 ถึง 15.30 น.

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์

ผลิตโดย ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุแห่งกาลเวลา สุวรรณภูมิ HUB

Screen Shot 2563-02-09 at 18.53.05.png
suwan (41 of 1).jpg
ABOUT US

หลักการและเหตุผล

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา (ศสภ.) มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยง ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรมและนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งแนวคิด และต่อยอดภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ด้วยกระบวนการอันทันสมัย

 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายทั้งในภาคสังคมและสถาบันการศึกษา โดย ศสภ. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้และจัดกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รังสรรค์ประโยชน์ในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาอารยธรรมสุวรรณภูมิ ให้มั่นคง ยั่งยืน เจริญรุ่งเรืองสืบไป

วิสัยทัศน์

“มุ่งศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิศึกษา กระตุ้นและรังสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงแนวคิดจากอดีตสู่อนาคต ”

The Center of Suvarnabhumi Studies 

Rangsit University

 

Philosophy and its Rationale

The Center of Suvarnabhumi Studies (CSB), Rangsit University, was established under leadership of the President, Dr. Arthit Ourairat, on the 14th of August 2019. The CSB is an institute that provides meaningful supports, integrates existing holistic knowledge, i.e. history, anthropology, fine arts, and innovation. CSB promotes the concept as a driving force to support the continuity of knowledge, and create a common understanding among social networks and educational institutions. CSB has its major role in being a medium communicator to disseminate the holistic knowledge in a wide range. To foster potential development and to preserve the diversity of cultural heritage, CSB occasionally organizes events as an active mechanism in supporting social interests, and academic interests among local and international institutes. Additionally, the conceptual project of CSB may build up harmony in Southeast Asia Region and flourishes Suvarnabhumi civilization to stably sustain and to grow with endless prosperity.

 

Vision

“From theoretical studies to the holistic knowledge of Suvarnabhumi, CSB disseminates critical thinking and associates the conceptual understanding from the past to the future of humanity”

เวทีแลกเปลี่ยนแรียนรู้ รายการเสวนา สุวรรณภูมิ HUB 

ร่วมกับสถาบันสุวรรณภูมิ วิทยสถานฯ ธัชชา กระทรวงการอุดมศึกษา (อว.)

Screen Shot 2565-07-20 at 13.45.51.png
EVENT

กิจกรรมที่ผ่านมา

จิสด้าผนึกกําลังพันธมิตร 10 หน่วยงาน
ร่วมสร้างคุณค่าอารยธรรมสุวรรณภูมิ ณ ห้อง BB201
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที 21 สิงหาคม 2563